การติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล

1 . เตรียมพื้นผิวคอนกรีตบริเวณที่จะทำการติดตั้งประตู – หน้าต่างไวนิล 

2. เตรียมขอบผนังคอนกรีตที่จะทำการติดตั้งวงกบไวนิลด้วยสว่าน 

3. ติดตั้งวงกบและบานประตู – หน้าต่างไวนิล