Knowledge
การติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล
1 . เตรียมพื้นผิวคอนกรีตบริเวณที่จะทำการติดตั้งประตู - หน้าต่างไวนิล 
 
 
2. เตรียมขอบผนังคอนกรีตที่จะทำการติดตั้งวงกบไวนิลด้วยสว่าน 
 
  
 
3. ติดตั้งวงกบและบานประตู - หน้าต่างไวนิล